Korte geschiedenis

In 1897 werden de aanleg van het nieuwe Gemeentelijk entrepot in de Rietlanden aan de uiterste oostzijde van Amsterdam voorbereid en drie jaar later konden de eerste douane-pakhuizen al in gebruik worden genomen. Een driehonderd meter lang ensemble. Deze pakhuizen waren bestemd voor de opslag van specerijen, koffie, thee en cacao. De pakhuizen van het Nieuw-Entrepot zijn te rekenen tot de ‘representatieve utiliteitsbouw’. Tot 1986 hebben de depots hun oorspronkelijke functie vervuld. Binnen een tijdsbestek van een eeuw waren deze pakhuizen functioneel verouderd. Stukgoed werd bulkgoed, containers. De pakhuizen ‘Maandag’ tot en met ‘Zondag’ ontkwamen niet aan functieverandering. Nu is het industrieël erfgoed zoals  fabrieken, watertorens, gemalen, stations en silo's en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. De directe omgeving werd omgevormd tot een moderne woonwijk zonder veel verwijzigingen naar het verleden!

The construction of the new municipal warehouse in the Rietlanden on the far east side of Amsterdam was prepared in 1897, and three years later the first customs warehouses could already be commissioned. A three-hundred-metre-long ensemble. These warehouses were intended for the storage of spices, coffee, tea and cocoa. The warehouses of the Nieuw-Entrepot can be classified as ‘representative utility buildings’. Until 1986, the warehouses fulfilled their original function. Within a century, these warehouses were functionally obsolete. General cargo became bulk cargo, containers. The warehouses ‘Monday’ to ‘Sunday’ did not escape function change. Now they are industrial heritage like factories, water towers, pumping stations, railway stations and silos and we have to treat them with care. The immediate surroundings were transformed into a modern residential area without many references to the past!

 

De bestemmingswijziging zorgde ook voor vergaande ingrepen in onze pakhuizen. De monsterzolders zijn geheel gesloopt (inclusief de zaagdaken, standvinken en houten vloeren) en aan de noordzijde werd een extra woonlaag met dakterrassen toegevoegd. Onder een glazen overkapping bevindt zich middenin een 'hedendaags' vormgegeven atrium. De horizontale laadgalerijen zijn afgebroken, behalve het laadperron dat nu als ‘carport’ wordt gebruikt. Alle laaddeuren zijn aan de noordzijde vervangen door puntvormige erkerpartijen en aan de zuidzijde door felblauw gekleurde ‘Franse balcons’ en alternerend terugliggende partijen. Aan de zijgevels zijn halfronde ijzeren vluchttrappen aangebracht. Wat van de oorspronkelijke pakhuisarchitectuur overbleef, is de hoofdvorm en details als boogfriezen, muurankers, kroonlijsten en gietijzeren kolommen. De twee laatstgenoemde elementen zijn in sprekende kleuren geverfd om de aandacht op hun historische vorm te vestigen. Ook de namen moeten de herinnering aan het Entrepot-verleden levend houden. Wie meer wil weten over de bouwkundige overwegingen destijds lees het interview met Chris Smit (onder het artikel uit de IJopener.

fragmenten uit Jaarboek monumentenzorg 1991

 

The zoning change also provided far-reaching interventions in our warehouses. The monster lofts were completely demolished (including the sawn roofs, stand fins and wooden floors) and an additional residential level with roof terraces was added on the north side. Under a glass canopy, there is a ‘contemporary’ designed atrium in the middle. The horizontal loading galleries have been demolished, except for the loading platform that is now used as a ‘carport’. All loading doors have been replaced on the north side by pointed bay windows, and on the south side by bright blue-coloured ‘French balconies’ and alternating receding lots. Semicircular iron escape stairs have been added to the side walls. What remains of the original warehouse architecture is the main form and details such as arched friezes, wall anchors, cornices and cast-iron columns. The latter two elements were painted in vibrant colours to draw attention to their historic form. The names should also keep the memory of the Entrepot past alive. Those who want to know more about the architectural considerations at the time read the interview with Chris Smit (below the article from the IJopener.

Extracts from the 1991 Yearbook for the Preservation of Historic Buildings

 

Een artikel uit de IJopener 2013_06